1. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) , دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
  2. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیا قرمز , اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
  3. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , حسین ثابت زنگنه , ارزیابی حساسیت کلزا به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک با استفاده از روش زیست سنجی , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
  4. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , امکان سنجی پالایش علفکش متری بیوزین در خاک با کاربرد کودهای آلی , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
  5. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , ارزیابی اثرات کاربرد کودهای ارگانیک مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L.) , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  6. نگار ظریف پور حسینعلی یزدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , اثر ترکیب های مختلف کشت زیره سبز و نخود زراعی بر جذب و خصوصیات کمی و کیفی زیره سبز , پنجمین همایش , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷