1. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۱۲-۲۸
  2. شیوا قلعه نویی , علیرضا کوچکی , محمدتقی ناصری پور یزدی , محسن جهان , اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۵۸۸-۶۰۲
  3. رضا طباطبائی , رضا توکل افشاری , محمدتقی ناصری پور یزدی , علیرضا کوچکی , نادر تنیده , اثر روش خاکورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۸۵-۱۹۷
  4. علیرضا قاسمی اریان , پرویز رضوانی مقدم , محمدتقی ناصری پور یزدی , دکتر منصور مصداقی , رضا قربانی , پیش بینی تراکم گیاه کندل (Dorema ammoniacum) در مراتع تخریب شده با استفاده از شبکه های عصبی , پژوهش های گیاهی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۸۳۲-۸۴۳
  5. محمدرضا درگاهی , محسن جهان , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل های اقتصادی کلزا در استان گلستان , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۳۹۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۰-۶۲
  6. سیدجواد رسولی , مهدی نصیری محلاتی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در شهرستان مشهد , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۳۲۲-۱۳۳۳
  7. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۹۶-۳۱۷
  8. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , تأثیر منابع مختلف مواد آلی بر پایداری علف کش متری بیوزین در خاک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۲-۱۳۹
  9. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , بیژن ملائکه نیکویی , حوریه نصیرلی , ارزیابی نیمه عمر و تجزیه علف کش متری بیوزین در محیط خاک تحت تاثیر کودهای آلی مختلف در شرایط مزرعه ای , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۲۰-۱۲۶
  10. نگار ظریف پورحسینعلی یزدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی نصیری محلاتی , اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cicer arietinum L.) و نخود زراعی (Cuminum cyminum L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۴-۴۳
  11. محمدتقی ناصری پور یزدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند و آفتابگردان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۷۳-۱۸۲